Staff-Members list

LIST OF STAFF MEMBERS

Name

Designation

Emp. Code

DOJ in Present KV

DOJ in KVS

Sh. R.K. Panigrahi Principal 6286 25.10.2017 09.09.2003

Sh. G.D. Rana

PGT Chemistry

16405

01.07.2014

04.09.2003

Sh. R.K. Prithiani

PGT Computer

50417

07.06.2013

04.09.2007

Sh. Amit Kumar Sharma PGT Mathematics --- 16.10.2017 16.10.2017
Sh. Amit Singh PGT Economics --- 13.10.2017 13.10.2017
Smt. Mamta Katoch PGT Biology --- 17.10.2017 17.10.2017

Sh. Aruni Kumar

TGT Sanskrit

4077

11.04.2003

27.11.1993

Sh. Deepak Kumar TGT SST --- 12.10.2017 12.10.2017
Sh. Ranjeet Kumar Jaiswal TGT Hindi --- 13.10.2017 13.10.2017
Sh. Chakradhar Dehury HM 27330 18.10.2017 07.08.2003

Sh. Sushil Kumar Buddhia

PRT

50610

21.05.2013

27.03.2009

Sh. R.K. Padhan

PRT

45303

01.08.2016

04.02.2009

Smt. H.B. Tandey PRT 11210 26.09.2017 03.03.1990

Sh. Duryodhan Barik

PRT

55245

27.08.2016

13.09.2007

Sh. Kartika Suna PRT 55174 24.04.2017 13.09.2007
Sh. Seshadev Bagh PRT 46527 26.09.2017 13.09.2007

Smt. Rashmita Mishra

PRT

50688

25.07.2016

27.01.2009

Sh. Pranab Ku. Hota

PRT

53620

09.08.2012

11.02.2009

Sh. Manoj Ku. Sahu

PRT

47418

14.07.2015

03.01.2011

Sh. Nilakantha Mishra PRT 50416 26.09.2017 02.07.2014
Smt. Rinju Kumari PRT 60805 26.03.2015 26.03.2015

Sh. B.N. Behera

Music Tr.

4063

26.08.1997

26.11.1992

Sh. Durbadala Mishra

Librarian

29164

23.05.2013

30.10.1986

Smt. Sadhana Singh

TGT (AE)

60806

05.01.2015

05.01.2015

Sh. Ashok Kumar TGT (P&HE) 62626 03.10.2016 03.10.2016
Sh. S.S. Bharti TGT (WE) 62789 11.11.2016 11.11.2016
Sh. Avinash Kumar Sr. S.A. (UDC) 62997 21.11.2016 21.11.2016

Sh. R. Sindria

Sub-Staff

4059

19.10.1992

19.10.1992

Smt. Takshyasila Padhan Sub-Staff 49569 26.09.2017 01.02.2014